Polityka świadomości środowiskowej – Pro Media Sp. z o.o.

Jesteśmy świadomi, że prowadzone przez nas procesy produkcyjne oraz my sami wpływamy na środowisko naturalne. Staramy się w sposób racjonalny korzystać z zasobów naturalnych takich jak woda czy energia, a tam gdzie to możliwe minimalizować ich zużywanie. Od wielu lat uwzględniamy zagadnienia ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania, zaczynając od planowania naszych działań. Dynamiczny rozwój naszej działalności uwzględnia zasady poszanowania kwestii społecznych i środowiskowych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jako świadoma firma dbamy o to, by minimalizować, a jeśli to tylko możliwe eliminować, negatywne skutki oddziaływania na środowisko naturalne prowadzonych przez nas procesów produkcyjnych.

 

Kierownictwo firmy Pro Media Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

- zapewnienia środków niezbędnych do realizacji celów „Polityki świadomości środowiskowej”,

- podejmowania działań gwarantujących realizację celów „Polityki świadomości środowiskowej”.

 

Polityka świadomości środowiskowej oraz informacje o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska naturalnego są rozpowszechniane wśród pracowników firmy, osób pracujących na rzecz firmy lub w jej imieniu, naszych dostawców i odbiorców, a także udostępniane innym zainteresowanym stronom.

 

Cele prośrodowiskowe w Pro Media Sp. z o.o.

Działania realizujące cele prośrodowiskowe w Pro Media Sp. z o.o.

Działanie w zgodzie z przepisami prawa

 • Rzetelne przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i ogólnie przyjętych standardów i reguł z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Prawidłowa segregacja odpadami komunalnymi

 • Prowadzenie odpowiedzialnej i skrupulatnej segregacji odpadami komunalnymi.
 • Weryfikacja wśród pracowników wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat segregacji odpadami komunalnymi.

Minimalizowanie emisji zanieczyszczeń do środowiska

 • Stosowanie w procesie produkcji produktów i półproduktów sprawdzonych pod względami bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska naturalnego.
 • Stosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań mających na celu jak najmniejszą emisję szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska.

Eliminacja możliwości wystąpienia awarii środowiskowej

 • Nadzorowanie poprawności działania i systematyczna konserwacja maszyn i wszelkich urządzeń służących w procesie produkcji.
 • Regularne kontrole i przeglądy instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i CO.

Inwestycje i zakupy prośrodowiskowe

 • Analiza aspektów środowiskowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji i zakupów firmowych niezbędnych do procesu produkcji.

Współpraca ze świadomymi podmiotami zewnętrznymi

 • Dokładna weryfikacja współpracujących podmiotów w kategorii odbiorców ścieków i odpadów komunalnych, którzy spełniają wszystkie wymagania prawne oraz oczekiwania społeczne w zakresie ochrony środowiska.

Produkcja przyjazna środowisku

 • Nieustanne nadzorowanie prawidłowego przechowywania produktów i półproduktów używanych w procesie produkcji.
 • Redukcja zużywania energii elektrycznej, paliw, papieru, folii i wszelkich innych produktów szkodzących naturalnemu środowisku.
 • Ciągłe doskonalenie procesu produkcji, aby był on jak najbardziej przyjazny środowisku.

Kształtowanie świadomości pro środowiskowej

 • Nieustanne podnoszenie kwalifikacji, świadomości i wiedzy pracowników z zakresu ochrony środowiska i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Powtórne wykorzystanie materiałów około produkcyjnych (karton)

 • Wtórne zastosowanie tworzywa typu karton podczas późniejszych etapów realizacji zamówienia.
 • Ograniczenie zakupu nowych opakowań kartonowych